Bibliografia

Adamczyk S. J., 2003 – Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach (1816-1827). Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Jard”, Kielce.
Carosi J. F. 1784b – Podróż przez niektóre prowincye polskie. Magazyn Warszawski, t. 2: 302-319.
Czarnocki J. 1956 – W sprawie poszukiwań miedzi w Górach Świętokrzyskich. Prace Inst. Geol. Pr. Geol., t. 5, z. 1: 94-98.
Czeppe M. 2000-2001 – Soldenhoffen Antoni Aleksander. Polski Słownik Biograficzny, t. 40. Warszawa-Kraków: 263-267.
Dziekoński T. 1963 – Metalurgia miedzi ołowiu i srebra w Europie środkowej od XV do końca XVIII w. Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Ossolineum Wrocław-Warszawa-Kraków, 1963
Gąsiorowska N. 1922 – Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim w latach 1815-1830, Warszawa 1922.
von Gessau L. 1799 – Mineralogische Beschreibung einer kleine Suiten von Fossilien aus dem Sandomirishen; Vorzüglich von Miedziana Gora und aus Nachbarschaft. Neue Schriften. Verhandlungen der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, Band. 2: 211-215.
Kęsek M. 1976 – Powstanie Komisji Kruszcowej i jej działalność w Miedzianej Górze w latach 1782-1785. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, seria C, z. 21: 89-108.
Kleczkowski A., Różański W., Wójcik Z. 1984 – Komisja kruszcowa – geneza i zarys działalności. Studia Kieleckie, 1/41: 11-28.
Kondaki K. 1884 – O kopalniach rud, ołowiu i miedzi w okolicy Kielc i Chęcin. Gazeta Kielecka, nr 15, 59, 60, 61, 62.
Kopicki E. 1978 – Katalog podstawowych monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych. Polskie Tow. Archeologiczne i Numizmatyczne t. 4, Warszawa 1978.
Kosik E., Żelazny R.A. 2001 – W miedzianogórskiej gminie, Kielce.
Kossowski K. 1845 – O kopalni rudy miedzianej około Kielc w Królestwie Polskim. Biblioteka Warszawska, t. 1: 544-571.
Kowalczewski Z. 1972 – Podstawowe problemy świętokrzyskiego górnictwa kruszcowego w świetle danych geologicznych. W: Materiały do sesji naukowej odbytej z okazji jubileuszu IX wieków Kielc. Wyd. Geol., Warszawa: 57-78.
Kowalczewski Z., Szczecińska A. 1977 – Wyniki badań nad żużlami z kilku stanowisk dawnego hutnictwa metali nieżelaznych w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Świętokrzyski, 5: 151-168.
Kasza A., Król P., Pabian G. 2018 – Poszukiwania uranu w Miedzianej Górze i Kielcach. Studia Muzealno-Historyczne, MHKi, s. 11-27
Król P., Urban J. 2017 – Działalność kopalni miedzianogórskich w latach 1915–1922. Studia Muzealno-Historyczne, Muzeum Historii Kielc2017, TOM IX, s. 11-30
Król P.  2017 – Z miedzi kraiowey, „Świętokrzyskie” – Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, nr 19 (23), s. 124-127.
Król P., Urban J. 2003 – Kopalnie w Miedzianej Górze i Ławęcznej oraz ochrona ich pozostałości. Rocznik Świętokrzyski, Ser. B – Nauki Przyr., 29: 1-44.
Król P., Urban  J. 2007 – Kopalnie miedzianogórskie. LGD „Dorzecze Bobrzy”, Miedziana Góra.
Kula W. 1956 – Królewska fabryka kruszcowa w Miedzianej Górze i Niewachlowie 1782-1795. W: Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku, t. 2, cz. 3 (1780-1795). PWN, Warszawa: 490-541.
Kuraś S. 1959 – Materiały do dziejów górnictwa i hutnictwa z Archiwów Metropolitalnego i Kurialnego w Krakowie 1479-1640. Studia i materiały z historii kultury materialnej t. 4. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. 3: 263-357.
Łabędzki H. 1841 – Górnictwo w Polsce, t. 1. Druk J.J. Kaczanowskiego, Warszawa.
Majewski S. 1929 – Zapomniana relacja górnicza J.J. Ferbera do króla Stanisława Augusta z roku 1781 (cz. 1). Technik, 23: 685-687.
Mencel T. 1976 – Galicja zachodnia 1795-1809. Studia z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze. Wyd. UMCS, Lublin.
Miczulski S. 1970 – Warunki lokalizacji pierwszego zespołu wielkopiecowego na ziemiach polskich w 1610 r. Pr. Muz. Ziemi 15, cz. 1: 243-272.
Miczulski S. 1972a – Początki rozwoju górnictwa i hutnictwa kruszcowego w rejonie Kielc do końca XVI. W: Materiały do sesji naukowej odbytej z okazji jubileuszu IX wieków Kielc. Wyd. Geol., Warszawa: 79-99.
Miczulski S. 1972b – Związki zespołów wielkopiecowych bobrzańskiego i samsonowskiego ze świętokrzyskim górnictwem i hutnictwem kruszcowym. W: Materiały z sesji naukowej odbytej z okazji jubileuszu IX wieków Kielc. Wyd. Geol., Warszawa: 157-184.
Mizerski W. 2008 –  P. Król & J. Urban – Kopalnie miedzianogórskie. Przegl. Geol. 56, 4: 292-293.
Molenda D. 1989 – Eksploatacja rud miedzi i handel miedzią w Polsce w późnym średniowieczu i w początkach nowożytności (do 1795 r.). Przegl. Hist., 80, 4: 801-814.
Muszyńska J. 1991 – Górnictwo i hutnictwo w dobrach biskupów krakowskich w województwie sandomierskim w połowie XVII wieku. Pamiętnik Świętokrzyski. Studia z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej. Wyd. Kiel Tow. Nauk., Kielce: 147-163.
Naruszewicz A. 1805 – Diariusz podróży Stanisława Augusta króla na Ukrainę w roku 1787. Warszawa, ss. 488.
Niemcewicz J. U. 1859 – Podróże historyczne po ziemiach polskich od 1811 do 1828 roku. Wyd. B. M. Wolff, Petersburg.
Pazdur J. 1957 – Zakłady Metalowe w Białogonie 1614-1914. Ossolineum, Wrocław.
Piekarski K. 1961 – W sprawie genezy złoża rud miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc. Pr. Geol. Kom. Nauk Geol. PAN, Oddz. w Krakowie, 3: 43-68.
Piekarski K. 1963 – Osadowa czy ascenzyjno-hydrotermalna geneza pierwotnej mineralizacji kruszcowej złoża w Miedzianej Górze koło Kielc. Przegl. Geol., 11, 10: 441-444.
Pol M. 1929 – Złoże rudy miedzianej w Miedzianej Górze w Kieleckiem. Technik, 18: 556-558.
Pusch G. G. 1903 – Geognostyczny opis Polski oraz innych krajów na północ od Karpat położonych. Druk S. Święckiego, Dąbrowa.
Rubinowski Z. 1962 – W sprawie koncepcji osadowej genezy złoża miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc. Przegl. Geol., 10, 9: 460-462.
Rubinowski Z. 1969 – Wstępne wyniki badań geologicznych w strefie złoża rud żelaza w Ławecznie koło Miedzianej Góry. Kwart. Geol., 13, 4: 942-943.
Rubinowski Z. 1971a – Rudy metali nieżelaznych w Górach Świętokrzyskich. Biul. Inst. Geol., 247.
Rubinowski Z. 1971b – Geologia oraz okruszcowanie miedzianogórskiej strefy dyslokacyjnej. Kwart. Geol., 15, 3: 745-746.
Rubinowski Z. 1982 – Najstarszy polski plan górniczo-geologiczny kopalni w Miedzianej Górze z 1782. Przegl. Geol. 30, 10: 524-525.
Rubinowski Z. 1984 – Interpretacja górniczo-geologiczna planu kopalni w Miedzianej Górze z 1782 roku. Studia Kieleckie, 1/41: 65-80.
Rubinowski Z., Wójcik Z. 1978 – Odsłonięcia geologiczne Kielc i okolic oraz problemy ich ochrony i zagospodarowania. Pr. Muz. Ziemi, 29: 95-121.
Urban J. 1979 – Mineralizacja strefy utlenionej złoża w Ławecznie na podstawie materiałów z hałd. Kwart.Geol., 23, 2: 507-508.
Sioma J. 1917 – Nabljudenja i issledovanja po minerałogii i litołogii Łysogoria. Moskva.
Szczepański J. 1997 – Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich. Wyd. WSP, Kielce.
Szczepański J. 2016 – Generał Jan Baptysta Komarzewski i kopalnie Miedzianej Góry. W: Historia magistra vitae est…. Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy naukowej, Kielce, s. 109-130
Wojciechowski A. 2002 – Hałdy dawnego górnictwa świętokrzyskiego jako źródło metali kolorowych i szlachetnych. Przegl. Geol., 50, 3: 240-245.
Wójcik Z. 1997 – Studia z dziejów rozpoznania bogactw mineralnych regionu świętokrzyskiego. Tow. Przyj. Górn., Hutn. i Przem. Starop. Kielce.
Wójcik Z. 2002 – Problematyka geologiczna i górnicza w „Gazecie Kieleckiej” w latach 1871-1900. Wybór artykułów. Świętokrz. Stow. Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach. Kielce.
Wróblewski T. 1972 – Metody terenowych badań stanowisk górnictwa i hutnictwa kruszcowego w Górach Świętokrzyskich. W: Materiały do sesji naukowej odbytej z okazji jubileuszu IX wieków Kielc. Wyd. Geol., Warszawa: 185-190.
Wróblewski T. 2000 – Ochrona georóżnorodności w regionie świętokrzyskim. Wyd. Państw. Inst. Geol., Warszawa.